Logo-kancelaria-adwokacka-Adwokat-Damian-Dobosz

Adwokat Damian Dobosz

Adwokat Damian Dobosz

Adwokat Damian Dobosz

Specjalizuję się w sprawach rozwodowych oraz rodzinnych. W zakresie swoich usług oferuję również pomoc prawną w sprawach karnych, wypadkach drogowych, 178a k.k. i innych.

Kategorie

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

adwokat-odroczenie-wykonania-kary

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w 2020 r.

Odroczenie wykonania kary z powodu choroby

W postępowaniu o odroczenie wykonania kary skazany powinien we wniosku wskazać przyczyny, dla których domaga się odroczenia wykonania kary.

Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Zobacz również: Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary

Inne powody odroczenia

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 (recydywa) lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Kto bierze udział w posiedzeniu w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

 

W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia lub przerwy ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia.

Zaskarżenie postanowienia o odmowie

Na postanowienie w przedmiocie odroczenia przysługuje zażalenie.

Złożenie pierwszego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, tak jak żadnego wniosku w postępowaniu wykonawczym, nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania kary.

Łączny czas odroczenia

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.

Z chwilą osadzenia skazanego w zakładzie karnym nierozpoznany prawomocnie wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w jej odbywaniu.

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – II Wydział Karny z dnia 26 października 2011 r.
II AKzw 1029/11)

 

Obowiązki skazanego w przypadku odroczenia kary

 Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

 

Zobacz również: Opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary

Pozdrawiam

Adwokat Damian Dobosz

Kancelaria Adwokacka Częstochowa, Lubliniec

Stan prawny: kwiecień 2020 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o